Verantwoording over het jaar 2022 van het Bestuur van de Stichting Vrienden van de Johanneskerk 500 Laren.

Klik hier om het jaarverslag / balans en baten en lasten rekening te zien.
Klik hier voor om de goedkeuring van de stukken door de Kascommissie te zien.

Klik op de afbeelding voor een vergroting

Klik hier om om het formulier ‘Overeenkomst periodieke gift’ te downloaden.

Klik hier om de akte van oprichting in te zien.

Klik hier om het
Standaardformulier publicatieplicht
Fondswervende instellingen te zien.

Beleidsplan Stichting Vrienden 500 jaar van de Johanneskerk Laren gevestigd te Laren (NH).

De volgende informatie wordt opgenomen en toegelicht in het beleidsplan:

  • de doelstelling en te verrichten werkzaamheden van de Stichting;
  • de wijze van verwerving van inkomsten; en
  • het beheer en de besteding van het vermogen van de Stichting.


1.   Doel en doelstelling van de Stichting:

Hierna volgt een overzicht van de doelstelling en de te verrichten werkzaamheden van de Stichting.

a.   het in brede kring belangstelling wekken voor de Johanneskerk in Laren, mede met het oog op het in stand houden van dit prachtige, uit vijftienhonderd een en twintig daterende rijksmonument, het oudste gebouw van Laren;
b.   het behouden van de plaats van het gebouw van de Johanneskerk in de gemeenschap die in overeenstemming is met haar religieuze, sociale en culturele betekenis, waarbij het sacrale karakter van de Johanneskerk behouden en centraal blijft staan, en meer in het bijzonder:
c.   het beschikbaar stellen van financiële middelen voor renovatie en onderhoud van zowel interieur als exterieur van het kerkgebouw en voor bouwkundige aanpassingen, waaronder het realiseren van ruimere functies voor het gebruik van het kerkgebouw;
d.   het vergroten van het gebruik van de Johanneskerk ook voor cultureel en multifunctioneel gebruik door de renovatie en restauratie. Dat vindt plaats door het actief interesseren van organisaties en instellingen in en buiten Laren.

Nadat restauratie en renovatie een feit zijn, zal de Stichting Vrienden van de Johanneskerk500 de komende jaren in de gelegenheid zijn zich te richten op drie doelen:

  1. de kerk attractief maken voor een breder publiek. Nu wordt ook al met enige regelmaat door de plaatselijke Librisboekhandel gebruik gemaakt van de kerk om boekpresentaties te houden;
  2. de kerk optimaal als kerk voor diensten in te zetten, ook oecumenisch. Ook is de kerk een geliefde trouwlocatie. Muziekgezelschappen zullen dan tevens de gelegenheid krijgen in het gebouw te concerteren. Dat is nu door een gebrek aan met name technische (geluids)voorzieningen niet mogelijk;
  3. de kerk als cultureel erfgoed open stellen. In een houten beeld dat in het interieur op een sokkel is geplaatst, voorstellende de apostel Johannes, zijn de gevolgen te zien van de Beeldenstorm uit 1566. De kop van het beeld, dat circa 80 cm groot is, is gekliefd en heeft jaren gediend als steunbalk in de toren. Enkele jaren terug is het ontdekt en door de Protestantse Gemeente (PGLE) samen met de RK kerk door beide pastores in processie terug gebracht in de kerk! Op de site van deJohanneskerk500, staat de geschiedenis van de kerk.

De Stichting Vrienden van de Johanneskerk hoopt € 500.000,– bijeen te brengen voor de renovatie en restauratie van de kerk, onder andere voor de volgende elementen en voorzieningen (bedragen inclusief BTW):

2.   De wijze van verwerving van inkomsten vindt onder meer plaats door:

–  het werven van fondsen en donateurs/vrienden en het aanwenden van opbrengsten van vermogen;
–  bijeenkomsten, lezingen, diners en meer te organiseren waarvoor een deelname fee wordt gevraagd;
–  het ter gelegenheid van dit unieke jubileum, een herdenkingsboek samen te stellen, een boekje voor de jeugd te laten schrijven en tekenen door de bekende Larense schrijfster van kinderboeken Gitte Spee, en deze publicaties tegen een bepaalde prijs beschikbaar te stellen;
–  de organisatie samen met het Singer Museum van een expositie over de Johanneskerk aan de hand van schilderijen van vele gerenommeerde schilders uit Laren en omgeving en daartoe een entree te heffen;
–  het nadrukkelijk creatief betrekken van alle schooljeugd in Laren bij dit evenement in de vorm van projecten over de Johanneskerk, om deze voor een groter publiek te presenteren;
–  het beleggen van het vermogen in de Stichting. Indien het vermogen wordt belegd, zal uitsluitend gebruik gemaakt worden van defensieve beleggingsproducten.     

3.   Het beheer en de besteding van het vermogen van de Stichting:

Het vermogen van de Stichting zal geheel worden besteed aan renovatie en restauratie van de Johanneskerk als cultureel erfgoed.

Voorafgaand aan de besteding van het vermogen van de Stichting wordt het vermogen van de Stichting beheerd door het Bestuur van de Stichting bestaande uit leden van de Protestantse Gemeente Laren-Eemnes (PGLE) en de Gemeente Laren. De voorzitter is de burgemeester van Laren de heer N. Mol. Het vermogen van de stichting zal op een defensieve wijze worden beheerd.

De besteding van de ingezamelde gelden en goederen wordt hierboven beschreven onder punt 1, doel en doelstelling van de stichting. 

In artikel 11 in de oprichtingsakte van de stichting is het volgende opgenomen ten aanzien van de administratie van het vermogen van de stichting/

1. het boekjaar loopt van een januari tot en met een en dertig december van elk jaar. Het eerste boekjaar loopt vanaf heden tot en met een en dertig december tweeduizend en twintig;
2. het bestuur is verplicht tot het houden van zodanige aantekeningen omtrent de vermogenstoestand van de stichting, dat daaruit te allen tijde zijn rechten en verplichtingen kunnen worden gekend;
3. na afloop van elk boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten en wordt door het bestuur een balans en een staat van baten en lasten opgemaakt.Binnen zes maanden na afloop van het boekjaar zal deze informatie openbaar worden gemaakt voor zover daar een wettelijke verplichting toe bestaat;
4. voor één juni van ieder jaar wordt een vergadering van het bestuur gehouden, waarin de balans en de staat van baten en lasten alsmede het daarop betrekking hebbende verslag, worden behandeld;
5. het bestuur is verplicht de in de vorige leden bedoelde bescheiden en andere gegevensdragers zeven jaar lang te bewaren;
6. jaarlijks, uiterlijk in de maand november, maakt het bestuur een begroting op voor het komende boekjaar.

Mei 2020

Giften en de fiscus

De Stichting Vrienden van de Johanneskerk 500 heeft een culturele ANBI-status

Fiscale wetgeving stimuleert het doen van schenkingen aan het goede doel. Deze stimulans is vormgegeven als een aftrekpost waar- door de schenker onder voorwaarden minder inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting is verschuldigd ten opzichte van de situatie dat de schenker de schenking niet zou hebben gedaan. Belangrijke voorwaarde hierbij is dat het een schenking betreft aan een Algemene Nut Beogende Instelling (ANBI) zoals deze Stichting Vrienden van de Johanneskerk 500

In hoeverre recht bestaat op aftrek is van meerdere factoren afhankelijk. Hierna worden enkele voorwaarden op hoofdlijnen beschreven. Wij adviseren u voor de aftrekbaarheid van uw schenking(en) u eventueel te laten informeren door een fiscalist/belastingadviseur.

Een eenmalige schenking is aftrekbaar in de inkomstenbelasting als de gift (i) hoger is dan € 60 en (ii) hoger is dan 1% van uw totale fiscale inkomen. Deze aftrek is gemaximeerd op 10% van uw totale fiscale inkomen. Ook rechtspersonen zoals een B.V. kunnen een eenmalige schenking doen die voor de B.V. aftrekbaar is voor de vennootschapsbelasting. Deze aftrek is gemaximeerd op een bedrag ter grootte van 50% van de winst, met een maximum van € 100.000.

Schenkingen door particulieren die gedurende minimaal 5 jaar jaarlijks worden gedaan (periodieke schenkingen) kennen niet de eisen zoals die hiervoor zijn beschreven ten aanzien van eenmalige schenkingen. Periodieke schenkingen door particulieren zijn geheel aftrekbaar mits de verplichting om gedurende ten minste vijf jaren elk jaar hetzelfde bedrag te schenken, is vastgelegd in een notariële of onderhandse akte. Ook kan gebruik worden gemaakt van de modelovereenkomst van de Belastingdienst (zie verderop op deze site). Rechtspersonen kennen geen aanvullende fiscale voordelen indien het een periodieke schenking betreft.

Aangezien de Stichting wordt aangemerkt als culturele ANBI, mogen particulieren de aftrekpost verhogen met 25%, met een maximum van € 1.250. Voor rechtspersonen zoals B.V.’s wordt de aftrek verhoogd met een bedrag van 50% van de schenking, met een maximum van € 2.500. De aftrekpost is derhalve groter dan de gedane schenking.